Pravidla závodu

 1. Věk účastníků závodu Posázavský 1/2 maraton (dále jen „účastníci“) a podmínky registrace:
  1. osoby ve věku 18 a více let se účastní závodu na vlastní zodpovědnost;
  2. osoby ve věku 15 a více let (resp. méně než 18 let) se mohou závodu zúčastnit jen za písemného souhlasu jednoho z rodičů resp. zákonného zástupce – viz. formulář Souhlas rodiče/zákonného zástupce (2020)
  3. osobám mladším 15 let není dovoleno se závodu účastnit;
  4. pro body 1.1), 1.2) je rozhodující věk v den závodu;
  5. pro rozřazení do věkových kategorií je rozhodující rok narození závodníka;
  6. pro závod 4. září 2022 je stanoven maximální počet běžců na 250 a pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít registrace ještě před naplněním tohoto počtu;
 2. Účastníci jsou povinni:
  1. uvést pravdivé údaje do registračního formuláře – především jméno a rok narození, resp. údaj, že v den závodu dosáhli minimálního věku 18, resp. 15 let a v případě nejasností toto doložit dokladem totožnosti;
  2. uvážit svůj zdravotní stav a fyzické možnosti před a během závodu, tak aby se vyhnuli úrazům či zdravotním následkům;
  3. v případě vážného zranění jiného účastníka závodu poskytnout první pomoc a v rámci možností kontaktovat organizátory a záchranou službu na tel. čísle 155 nebo 112;
  4. respektovat pokyny pořadatelů;
  5. oznámit pořadateli případné odstoupení ze závodu;
  6. mít celou dobu viditelně umístěné startovní číslo a to na hrudi resp. ne na zádech (jinak pořadatel negarantuje korektní změření času a zanesení do výsledkové listiny);
  7. dodržet vytyčenou trasu, neznečišťovat trať a její okolí, pro odhazování odpadků využívat jen místa občerstvovacích stanic, nerušit klid – především při běhu lesem, chovat se ohleduplně k okolí;
  8. dodržovat standardní pravidla fair-play;
  9. seznámit se s pravidly závodu;
 3. Bezpečnost a dodržování pravidel silničního provozu:
  1. účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, především Zák. 361 z r. 2000, ustanovení o pohybu chodců po vozovce;
  2. účastníci nemají přednost a závodí se na neuzavřené trati bez omezení silničního provozu;
  3. po startu a běhu po obci Sázava až do prvního výběhu mimo silnici (cca 2 km, viz. mapa závodu) pojede před účastníky auto Městské policie Sázava – pro účastníky ale stále platí body 3.1) a 3.2);
  4. na méně přehledných místech, kde účastníci přebíhají silnice, bude pořadatelská služba, která běžce upozorní na nebezpečí, ale nebude zastavovat projíždějící vozidla;
  5. důležitá místa ohledně bezpečnosti jsou uvedena na mapě závodu a na stránce s dopravním značením a běžci jsou povinni si ji prostudovat i s těmito pravidly, je ovšem potřeba dbát bezpečnosti na všech místech, kde trať probíhá přes silnice;
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo:
  1. vyžadovat dodržení všech aktuálních pravidel a nařízení v souvislosti v covid-19
  2. ukončit registraci účastníků při vyčerpání startovních čísel;
  3. uveřejnit foto a video dokumentaci pořízenou během závodu a to včetně záběrů účastníků;
  4. ukončit „služby“ závodu (občerstvovací stanice, měření času atd.) po vypršení limitu závodu a dle ohlášených propozic;
  5. změnit trať, případně časový harmonogram a to v případě nečekaných událostí, které není schopen ovlivnit – především zhoršeným počasím, stavebními uzávěrami, lesními pracemi apod.;
  6. zrušit konání závodu bez udání důvodu – v tomto případě pořadatel vrátí již zaplacené startovné ve 100% výši na účet, z kterého bylo startovné zaplaceno a žádné jiné náhrady již pořadatel neposkytuje;
  7. zrušit konání závodu z důvodu opatření, nebo situace která vznikne v souvislosti s covid-19 (omezení akcí, karanténa, nemoc na straně pořadatelů) – v tomto případě pořadatel vrátí již zaplacené startovné a to nejméně ve výši 50% na účet, z kterého bylo startovné zaplaceno a žádné jiné náhrady již pořadatel neposkytuje;
 5. Další pravidla a doporučení:
  1. pořadatel nenese zodpovědnost za úrazy, poranění nebo jiné zdravotní potíže vzniklé při závodu nebo doprovodných akcích;
  2. pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zničení věcí závodníků a doporučuje závodníkům nenechávat v úschově u pořadatele dražší věci či vyšší částky peněz;
  3. součástí startovného není pojištění účastníků;
  4. pořadatel doporučuje účastníkům zvolit vhodné vybavení, především bežeckou obuv do terénu;
  5. nedodržení výše uvedených pravidel může být důvodem k nevpuštění závodníka na start, odvolání účastníka ze závodu a nebo k dodatečnému vyloučení (diskvalifikaci) po skončení závodu;
  6. akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
  7. registrací účastníci potvrzují, že se seznámili s pravidly závodu, že jim rozumí a že s nimi souhlasí;
  8. potvrzením registrace účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizace závodu a se zveřejněním svého jména a roku narození ve startovní a výsledkové listině;

V Sázavě dne 30. 1. 2022, Richard Strouhal, ředitel závodu

Příloha: formulář Souhlas rodiče/zákonného zástupce – pro účastníky mladší 18 let